+48 720 200 500

EU projects

Grants for innovation - We invest in your future

Tytuł projektu: „Wdrażanie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. a jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych"

Number of the grant agreement: UDA-POIG.08.02.00-14-645 / 13-00

Project implementation period: 01.10.2013 - 31.01.2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki., Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B