Informacja dot. danych osobowych < Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut na terenie Polski - Rentis.com

Informacja dot. danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, Rentis S.A. informuje, iż:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Rentis Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz,
NIP 5222993398, REGON 145923560, kapitał zakładowy 200.000 zł wpłacony w całości, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000402288, zwana dalej jako ,,Rentis”, także w podanym poniżej zakresie Autoryzowany Przedstawiciel firmy Rentis (lista oraz dane kontaktowe na stronie www.rentis.com), zwany dalej Partnerem tj., podmiot, z którym zawarta została przez Panią/Pana umowa najmu. Z Rentis można kontaktować się pod wskazanym nr tel. +48 720 200 500, adres e-mail: infolinia@rentis.pl, adres do doręczeń: ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz. Dane do kontaktu danego Partnera znajdują się na umowie najmu.

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Rentis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@rentis.pl, adres do doręczeń: ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, o których mowa w pkt 8.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

W zależności od wyrażonej zgody oraz gdy została zawarta umowa, w tym umowa najmu pojazdu, świadczenia usług rezerwacji pojazdu, Rentis i Partner przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe wn/w celach i na podstawach prawnych:

 • zgoda na komunikację marketingową – art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 • zawarcia umowy najmu pojazdu, świadczenia usług rezerwacji pojazdu oraz wykonania w/w umów – art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • realizacja umowy, kontaktu z Klientem, art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Rentis lub Partnerze (np. wystawianie faktur VAT) – art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Rentis lub Partnera lub przez stronę trzecią, której Rentis lub Partner powierzył te dane do przetwarzania – art. 6 ust 1 pkt f RODO.

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Rentis lub Partnera lub przez stronę   trzecią, której Rentis lub Partner powierzył te dane do przetwarzania są:

 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
 • analiza świadczonych usług i sprzedanych produktów w celu badania satysfakcji Pani/Pana (w związku z wykonywanymi umowami),
 • obsługa żądań Pani/Pana,
 • utrzymywanie, administrowanie i rozwój systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa danych,   
 • realizacja roszczeń Administratora, w tym działań windykacyjnych
  w szczególności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, lub w celu obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
 • wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom,
 • ochrona mienia Rentis.
 • Kategorie przetwarzanych danych: dane najemcy, użytkownika takie jak: imię, nazwisko, nazwa, Pesel, numer NIP, adres, numer telefonu, płeć, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, numer prawa jazdy, adres e-mail, informacje dotyczące płatności, w tym dane karty, dane niezbędne do reprezentacji podmiotu, dane z GPS.
 • Odbiorcą danych osobowych będą:

Partner, franczyzobiorcy Rentis oraz przedsiębiorcy współpracujący z Rentis lub Partnerem w oparciu o zawarte umowy, w tym w szczególności o obsługę informatyczną, IT, hostingową, księgową, podatkową, prawną oraz logistyczną, ponadto podmioty świadczące usługi marketingowe, call center, usługi windykacyjne, niszczenia dokumentów, instytucje zajmujące się windykacją i obrotem wierzytelnościami, biura informacji gospodarczej (w tym Krajowy Rejestr Długów). Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy), a także urzędom skarbowym, ZUS-owi.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

realizowania przez Administratora celów, do których dane zostały udostępnione, w szczególności

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego, 
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu).
 • Źródło pochodzenia danych:

dane udostępniane przez Panią/Pana, dane udostępnianie przez administratorów (np. przez ubezpieczalnie), dane na podstawie dokumentów, dane ze stron internetowych (plików cookies), w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS, oraz dane z systemu GPS.

 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem danych osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z naruszeniem danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu: zawarcia i realizacji w/w umów wskazanych w pkt 3 ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości: 

– e-mailem na adres: iodo@rentis.pl

– listownie na adres: ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz.

Aktualności i informacje

Grupa Krotoski sponsorem Rentis Club

Partner polskiej koszykówki

Wynajem firmowy?

Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z najbliższą placówką