Polityka prywatności - rezerwacje < Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut na terenie Polski - Rentis.com

Polityka prywatności – rezerwacje

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rentis S.A.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rentis Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Bydgoszczy ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5222993398, REGON 145923560 kapitał zakładowy 200.000 zł wpłacony w całości, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000402288, zwana dalej Rentis. Z Rentis można kontaktować się pod wskazanym nr tel. + 48 720 200 500, adres e-mail: info@rentis.pl, adres do korespondencyjny: Rentis S.A., ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych Rentis S.A.: Joanna Maruszewska ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz, adres e-mail. iodo@rentis.pl.  Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w n/w celach i podstawach prawnych :
 1. realizacji rezerwacji samochodu art. 6 ust. 1 pkt b/ RODO,
 2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem  umów najmu samochodu (np. przygotowanie oferty) – art. 6 ust. 1 pkt b/ RODO,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawianie faktur VAT) – art. 6 ust. 1 pkt c/ RODO,
 4. marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji  marketingowych i handlowych w formie komunikacji elektronicznej dot. usług  i produktów  oferowanych przez Rentis S.A lub Newsletter  – art. 6 ust. 1 pkt a/ RODO
 5. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Administrator powierzył te dane do przetwarzania – art. 6 ust 1 pkt f/ RODO, którymi są:
 1. realizacja ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. zapłata mandatu, działania windykacyjne),
 2. wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom,
 3. badania satysfakcji Pani/Pana (w związku z wykonywanymi umowami),
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania przez Administratora celów, do których dane zostały udostępnione, w szczególności:
 1. W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia przez Administratora  obowiązku prawnego, przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie krócej niż przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji  marketingowych i handlowych w formie komunikacji elektronicznej dot. usług  i produktów  oferowanych przez Rentis S.A., do czasu cofnięcia przez zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu).
 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: Autoryzowani Partnerzy Rentis S.A. (Franczyzobiorcy) oraz  firmy współpracujące z Rentis w szczególności w  zakresie usług IT, usług marketingowych, call center, badań rynku oraz  organizacji i realizacji wydarzeń.  Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 2. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Posiadasz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych , prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie, poprzez wysłanie wiadomości:   e- mailem na adres: info@rentis.pl  lub listownie na adres: Rentis S.A., ul. Fordońska 325, 85-796 Bydgoszcz. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale niezbędne w celu założenia rezerwacji pojazdu lub otrzymywania komunikacji marketingowej.
 5. Profilowanie – Twoje  dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aktualności i informacje

Grupa Krotoski sponsorem Rentis Club

Partner polskiej koszykówki

Wynajem firmowy?

Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z najbliższą placówką