Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku < Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut na terenie Polski - Rentis.com

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Walentynki z
Rentis”, zwanej dalej „Konkursem”.

Organizatorem Konkursu jest Rentis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ul.
Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo, NIP 5222993398, REGON 145923560 (zwana dalej
„Organizatorem”).

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
Serwis Facebook nie administruje konkursem ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania związane z organizacją przedmiotowego konkursu w stosunku do
każdego z uczestników. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do
administrowania nim na własną odpowiedzialność.

Konkurs jest prowadzony na stronach powiązanych z lokalnymi przedstawicielami
Organizatora (zwane dalej „Fanpage”).

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę
jego uczestnika na warunki Konkursu, określone niniejszym regulaminem.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, wyłącznie pełnoletnie oraz posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora, ich współmałżonków i dzieci, jak też
osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g. wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku oraz danych osobowych oraz efektów
wykonania Zadania Konkursowego przez Organizatora dla celów promocyjnych,
marketingowych, komercyjnych – bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
h. posiada prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 1 roku oraz ma ukończone 23 lata.

Udział w Konkursie oznacza zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w
Profilu oraz zgodę̨
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. zaznaczenie „lubię to” na Fanpage’u Organizatora określonym w § 1 pkt 5 regulaminu.
c. Napisanie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie, za co
chcielibyście podziękować swojej drugiej połówce.
4.Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

Czas trwania konkursu: od 09.02.2023 do 14.02.2023. Zwycięzcy zostaną̨
ogłoszeni nie
później niż do dnia 17.02.2023.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu łączy
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.
§ 3 NAGRODA

Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na jednodniowy wynajem samochodu.
Szczegóły dotyczące odbioru nagrody:
a. okres wypożyczenia – 1 doba,
b. limit przebiegu – 500 km
c. voucher do wykorzystania w przeciągu 2 tygodni z tygodniowym wyprzedzeniem na
samochód zbliżony do segmentu C. W momencie rezerwacji nie ma deklaracji konkretnego
modelu,
d. punkt odbioru i wydania w tym samym miejscu,
e. muszą zostać spełnione warunki rezerwacji dostępne na stronie –
https://rentis.com/warunki-rezerwacji/

Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨
ani też na nagrodę̨
innego rodzaju.

Zwycięzca może zrzec się̨
Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda czy rekompensata.

Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości
Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca
równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie
wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik
biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Komisja ds. Konkursu powołana przez Organizatora (w nieparzystej liczbie członków)
wybierze 1 zwycięzcę w każdej lokalizacji na podstawie opublikowanych komentarzy
poszczególnych Uczestników pod postem konkursowym. Decyzje ww Komisji są ostateczne.

Zwycięzcy Konkursu zostaną̨
powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości lub komentarza wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca Konkursu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien skontaktować się z Organizatorem.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie uznana.

Organizator ma prawo podać́ dane zwycięzcy na Fanpage’u.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź
podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W
takim przypadku nagroda przepada.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać́
wykluczony z Konkursu.
§ 5 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu uczestnicy winni
zgłaszać́ na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpoznana i nie wywołuje
żadnych skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨
, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”

Reklamacje rozpatrywane będą̨
pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora.

Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem
Organizatora.
§ 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@specialspace.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez Fanpage na Facebooku.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach),
a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w
Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨
przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

Spory odnoszące się̨
i wynikające z Konkursu będą̨
rozwiązywane polubownie, a w
przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania pod
warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z najbliższą placówką